Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z platformy internetowej– narzędzia wspomagającego działalność ustawową Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Dane podane w platformie internetowej będą wykorzystywane do wspomagania zadań Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a w szczególności: prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia rejestru ogłoszeń, prowadzenia rejestru dostępności miejsc specjalizacyjnych, wsparcia wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne i opiera się na zgodzie, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z platformy internetowej.

Dane pozyskane za pomocą platformy będą przechowywane w następujących okresach:
1) Dla obszaru danych osobowych wspomagających prowadzenie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów: do czasu potwierdzenia danych przez pracowników Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i wpisania ich do systemu informatycznego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty wprowadzenia danych do platformy internetowej WIL,
2) Dla obszaru prowadzenia rejestru ogłoszeń i rejestru dostępności miejsc specjalizacyjnych: do czasu usunięcia danych przez wpisującego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Michalska, admin@wil.org.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rozpatrzenia złożonego wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wewnętrznych, aktualnie obowiązujących regulaminów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 8)Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
9) Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu w celu przesyłania informacji do skonkretyzowanych specjalności lekarskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nie wyrażam zgody
Login (numer PWZ):
Hasło (domyślnie: PESEL):
Zaloguj
W przypadku braku możliwości zalogowania się, lub zagubienia hasła, wyślij email na adres biuro@wil.org.pl